Napisz site map
Zaufaj wiedzy i doświadczeniu
- powierz finanse solidnemu partnerowi
Kategorie
Aktualność "Świadczenie usług "

Kiedy dochodzi do świadczenia usługi?

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu VAT podlega m.in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, a usługa na gruncie tej ustawy jest definiowana w szerokim ujęciu. Usługą jest bowiem każde świadczenie, które nie jest dostawą towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT (czyli przeniesieniem prawa do rozporządzania towarem jak właściciel), o czym stanowi art. 8 ust. 1 ustawy o VAT. Definicja usługi ma więc uzupełniający charakter w stosunku do definicji dostawy towarów, co jest wynikiem realizacji zasady powszechności opodatkowania VAT.

Aby dana usługa była opodatkowana VAT muszą zostać spełnione następujące warunki (vide: interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 29 czerwca 2011 r., nr IBPP2/443-445/11/ICz):

  • w następstwie zobowiązania, w wykonaniu którego usługa jest świadczona, druga strona (wierzyciel/nabywca) jest bezpośrednim beneficjentem (konsumentem) świadczenia,
     
  • świadczonej usłudze odpowiada świadczenie wzajemne ze strony nabywcy (wynagrodzenie).

Istotne jest zatem, aby pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą istniał związek prawny, w ramach którego następuje świadczenie wzajemne, a wynagrodzenie otrzymane przez usługodawcę stanowiło wartość faktycznie przekazaną w zamian za usługi świadczone na rzecz usługobiorcy (vide: wyrok NSA z dnia 6 grudnia 2011 r., sygn. akt I FSK 1591/10, orzeczenie prawomocne). Ustawodawca nie określił wprost, co należy rozumieć pod pojęciem wynagrodzenia, natomiast w orzecznictwie przyjmuje się, że odpłatność za usługę ma miejsce, gdy istnieje bezpośredni (czytelny i dostrzegalny) związek pomiędzy świadczeniem usługi a otrzymanym wynagrodzeniem będącym świadczeniem wzajemnym (vide: wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 18 czerwca 2013 r., sygn. akt I SA/Go 268/13, orzeczenie prawomocne). W konsekwencji dopóki nie istnieje podmiot, który odnosiłby lub powinien odnosić konkretne korzyści o charakterze majątkowym związanym z danym świadczeniem, dopóty świadczenie to nie będzie usługą podlegającą VAT (vide: interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 17 czerwca 2015 r., nr IPPP1/4512-542/15-2/AW).


DATA PUBLIKACJI: 2015-09-24 » Pozostałe aktualności
Napisz do nas
Treść wiadomości
Imię i Nazwisko
e-Mail
Firma
Kontakt
IG Biuro Podatkowe Iwona Godlewska
ul. Puławska 30/39
02-512 Warszawa
tel. 605 405 639
fax. 22 1210770
Certyfikat Doradca Podatkowy
+ Na górę
Powered by mAdmin :: Projekt i wykonanie BerMar multmedia